Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ZDRAVIE Z PECE, s.r.o., Elektrárenská 1 831 04  Bratislava, IČO 46 969 837, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 86399/B (ďalej len „Spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb ako prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) v ich platnom znení.
 
  1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zdraviezpece.sk (ďalej len „Internetová stránka“) je Spoločnosť. Spoločnosť je súčasne prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona, ktorý spracúva Vaše osobné údaje.

  2. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a e-mailová adresa, ktoré uvádzate pri objednaní tovaru prostredníctvom našej Internetovej stránky, spolu s platobnými údajmi, spracúvame na účely plnenia práv a povinností z kúpnej zmluvy, vrátane vybavenia prípadnej reklamácie, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane trvania záručnej doby.

  3. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a platobné údaje, spracúvame súčasne na účely účtovnej a daňovej evidencie, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa). Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov (z účtovnej a daňovej oblasti).

  4. Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, ktorú uvádzate pri objednaní tovaru prostredníctvom našej Internetovej stránky, spracúvame na účely priameho marketingu, a to základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa). Tieto osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

  5. Pri prehliadaní našej Internetovej stránky, bez ohľadu na to, či využívate služby e-shopu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu cookies, IP adresa, operačný systém, typ prehliadača, dátum a čas prístupu, na štatistické účely, a to základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa). Tieto osobné údaje sú anonymizované a spracúvame ich po dobu trvania oprávneného záujmu.

  6. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré Spoločnosť nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov: pošta/kuriérske spoločnosti, účtovné organizácie, servisné organizácie a organizácie poskytujúce služby (IT, správa systému), poskytovatelia platforiem ako Google Analytics.

  7. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Ak Spoločnosť Vaše osobné údaje zverejnila a je povinná ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ako dotknutá osoba ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Uvedené právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) nemáte, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia GDPR, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia GDPR; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia GDPR znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.
Ako dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, je Vás Spoločnosť ako prevádzkovateľ povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 
Právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi máte, pokiaľ je to technicky možné.
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
  Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.